Pomozte nám utvářet budoucnost

Lepší Evernote začíná u vás.

PŘIDEJTE SE K BETA PROGRAMU

Skvělé nástroje začínají vašimi nápady.

Chcete svým přispěním ovlivnit nejnovější verze Evernote? Nevadí vám sem tam nějaká ta chyba? Přidejte se k našemu beta programu! Budete testovat nové verze Evernote ještě před oficiálním vydáním a pomůžete s rozhodováním, co funguje, a co je naopak potřeba zdokonalit. Dejte nám o sobě vědět a my vás budeme kontaktovat, jakmile pro vás budeme mít vhodnou betu. Máte otázky? Podívejte se na naše časté dotazy.

*Účty Evernote Business nejsou oprávněné. Podívejte se do častých dotazů.

Na jakých zařízeních nebo platformách byste měli zájem beta test Evernote provádět? Vyberte všechny, které platí.

Jak Evernote obvykle používáte?

Jak často Evernote používáte?

DODATEK K PODMÍNKÁM SLUŽBY EVERNOTE

PROGRAM PŘEDBĚŽNÉHO TESTOVÁNÍ

Dodatek k Podmínkám služby Evernote („Dodatek“) upravuje váš přístup k neveřejné, obecně nedostupné rané prototypové verzi služby Evernote (anglicky „Evernote Service“, souhrnně jako „Prototypová služba“) a její používání, a tímto upravuje Podmínky služby Evernote, jejichž se tímto stává součástí. Podmínky služby Evernote jsou v platnosti mezi společností Evernote a vámi počínaje datem, ke kterému odsouhlasíte tento Dodatek („Datum účinnosti Dodatku“).  

Jste přizváni k vyhodnocování Prototypové služby počínaje Datem účinnosti Dodatku, s koncovým datem buď (a) ke dni, kdy Evernote vydá veřejnou betu Prototypové služby, nebo (b) ke dni, kdy Evernote platnost tohoto Dodatku ukončí v souladu s odstavcem 8 níže (tato doba dále jako „Doba vyhodnocení“).

Veškeré termíny psané s velkým počátečním písmenem v tomto Dodatku mají významy vysvětlené zde nebo v Podmínkách služby Evernote, případně v jiném platném ujednání souvisejícím s vaším používáním Služby Evernote (souhrnně jako „Běžné podmínky“). Na Prototypovou službu se vztahují Běžné podmínky s tou výjimkou, kdy je ujednáno jinak. V případě, že mezi Dodatkem a Běžnými podmínkami vznikne konflikt, Dodatek bude nadále platit pouze ve vztahu k Prototypové službě a Běžné podmínky budou platit ve vztahu ke všem ostatním záležitostem. Tento Dodatek neplatí pro žádnou jinou Službu než pro Prototypovou službu.

Kliknutí na možnost „PŘIJÍMÁM“, zaškrtnutí pole vyjadřujícího, že jste Dodatek četli a rozumíte mu, či jiné vyjádření akceptace Dodatku je nezbytnou podmínkou k získání přístupu k Prototypové službě. Vyjádřením akceptace Dodatku souhlasíte s podmínkami zde stanovenými.

1. Licence. Evernote vám tímto uděluje časově omezenou, nevýhradní, nesublicencovatelnou, nepřevoditelnou, odvolatelnou licenci k přístupu a používání Prototypové služby interně během Doby vyhodnocení. S výjimkou zmíněnou výhradně v tomto Dodatku nemáte na vstup do Prototypové služby a její používání právo.  Pro přehlednost vlastní společnost Evernote a její poskytovatelé licence k Prototypové službě veškerá práva. Společnost Evernote si vyhrazuje veškerá práva vám výslovně neudělená v tomto Dodatku.

2. Používání a zodpovědnost.  Berete na vědomí, že jste zodpovědní za veškeré používání a přístup k Prototypové službě vznikající na vašem účtu.  Prototypová služba (včetně veškerých názvů funkcí Prototypové služby) jsou důvěrné údaje společnosti Evernote a jedná se o experimentální neveřejné služby před vydáním, které nemusí fungovat dle očekávání.

3. Obchodní tajemství a důvěrnost. Berete na vědomí, že Prototypová služba je důvěrným majetkem společnosti Evernote, který obsahuje obchodní tajemství. Tímto souhlasíte s tím, že o Prototypové službě nebudete sdělovat žádné informace (včetně, ale bez omezení na informace o existenci služby, jejím názvu, designu a výkonu, výsledcích výkonnostních či benchmarkových testů a veškerých autorizačních kódů nebo licenčních klíčů) třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Evernote. S veškerými informacemi ohledně Prototypové služby, které poskytla společnost Evernote, budete nakládat jako s důvěrnými informacemi, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti v souladu s Běžnými podmínkami.

4. Zpětná vazba. Zpětná vazba a další informace poskytnuté přímo vámi, nebo které byla společnost Evernote schopna získat ve spojitosti s tímto Dodatkem, může společnost Evernote použít ke zdokonalení nebo vylepšení své služby. Evernote bude mít nevýhradní, neodvolatelné, celosvětové právo bez licenčního poplatku na používání, úpravu a další využití zpětné vazby a informací bez jakéhokoliv omezení za předpokladu, že zveřejnění této zpětné vazby nebo informace vám identifikované se bude zakládat výhradně na oboustranné dohodě mezi vámi a Evernote.

5. Podpora a aktualizace.  Bez ohledu na opačná tvrzení v Běžných podmínkách:

a.    Evernote nemá ve vztahu k Prototypové službě povinnost vás nijak podporovat nebo vám poskytovat podpůrné služby. Evernote vám však tyto služby může poskytnout, pokud na vlastní uvážení uzná za vhodné.

b.    Společnost Evernote může Prototypovou službu čas od času aktualizovat, vylepšovat nebo upravovat. Může také na vlastní uvážení tyto aktualizace poskytnout i vám, avšak není k tomu povinována. Poskytnutí těchto aktualizací, vylepšení nebo úprav Prototypové služby vaší osobě bude podléhat veškerým ujednáním a podmínkám v tomto Dodatku, včetně, avšak bez omezení restrikcí vašeho používání Prototypové služby a zřeknutí se záruk společnosti Evernote.

6. Omezení odpovědnosti. BEZ OHLEDU NA OPAČNÁ TVRZENÍ, SPOLEČNOST EVERNOTE ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ VÁM NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, KTERÉ PŘÍPADNĚ VZNIKLY V DŮSLEDKU TOHOTO DODATKU NEBO V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ PROTOTYPOVÉ SLUŽBY, AŤ UŽ DŮSLEDKEM PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO JINÉHO TYPU JEDNÁNÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU NEBO NEPŘESNOST DAT, PŘERUŠENÍ SLUŽBY, ZTRÁTU ZISKU NEBO PŘÍJMU, NEBO PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO DŮSLEDKOVÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, A TO I ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPOLEČNOST EVERNOTE BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD VYROZUMĚNA.

7. Záruka. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PROTOTYPOVÁ SLUŽBA SE NACHÁZÍ V RANÉ FÁZI VÝVOJE, JE EXPERIMENTÁLNÍ A ŽE SPOLEČNOST EVERNOTE PROTOTYPOVOU SLUŽBU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEZARUČUJE, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VÝKON NEBO FUNKCE PROTOTYPOVÉ SLUŽBY. VEŠKERÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PROTOTYPOVÉ SLUŽBY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ SMLOUVY NEBO LIBOVOLNÉ JINÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ ČI NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ, SPOLEČNOST EVERNOTE TÍMTO ODMÍTÁ A VYLUČUJE.

PROTOTYPOVÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“, A TO VÝHRADNĚ KE ZKUŠEBNÍM A TESTOVACÍM ÚČELŮM. VZHLEDEM K EXPERIMENTÁLNÍ POVAZE PROTOTYPOVÉ SLUŽBY DOPORUČUJEME NESPOLÉHAT NA JEJÍ FUNKCE A VÝKON, AŤ UŽ ZA LIBOVOLNÝM ÚČELEM. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PROTOTYPOVOU SLUŽBU BUDETE POUŽÍVAT SE VŠÍ OPATRNOSTÍ A UČINÍTE VEŠKERÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ INTEGRITY DAT, HARDWARU A SOFTWARU V OPERAČNÍM PROSTŘEDÍ SOFTWARU. BEZ OHLEDU NA OPAČNÁ TVRZENÍ V BĚŽNÝCH PODMÍNKÁCH DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST EVERNOTE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁVAZNÉ ŠKODY ČI ŠKODY PLYNOUCÍ ZE ZTRÁTY ZISKU, PŘÍJMU, DAT NEBO POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ VÁM ZPŮSOBILA LIBOVOLNÁ TŘETÍ STRANA, AŤ UŽ V SOULADU S UJEDNÁNÍM NEBO V DŮSLEDKU PŘEČINU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST EVERNOTE O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD INFORMOVÁNA.

8. Doba účinnosti a ukončení. Evernote bude mít právo na své výhradní uvážení ukončit tento Dodatek okamžitě na základě nějakého důvodu či bezdůvodně, a to na základě písemného vyrozumění vaší osobě.  Tento dodatek bude dále ukončen automaticky při jakémkoliv ukončení Podmínek služby Evernote mezi vámi a společností Evernote. Platnost částí 3 a 5 až 9 bude zachována i po ukončení nebo ukončení platnosti tohoto Dodatku.

9. Komerční dostupnost. Žádná formulace v tomto Dodatku nezakládá důvod k tomu, aby společnost Evernote byla zavázána učinit Prototypovou službu komerčně dostupnou k jakémukoliv konkrétním datu. Společnost Evernote dále ohledně komerčně dostupné verze nevyjadřuje žádnou záruku, ať už výslovnou či nepřímo vyjádřenou. Žádná formulace v tomto Dodatku negarantuje vaše právo používat komerčně vydanou verzi Prototypové služby nebo jakoukoliv její součást, pokud bude takováto verze kdy k dispozici. Používání takového komerčního produktu bude podléhat Podmínkám služby Evernote nebo takovým dalším podmínkám a ustanovením, které bude Evernote ve vztahu k takové službě potřebovat.

[Konec Dodatku]

Nové rozhraní se skvěle hodí k psaní a úpravě poznámek. Celkově vzato dostáváme daleko plynulejší uživatelský zážitek. Je to super! - Matt (Beta tester)

Časté dotazy

Účet Evernote nemáte?

Zaregistrujte se a zachyťte nápady kdekoliv. Řešte své úkoly jednoduše.

ZAREGISTRUJTE SE ZDARMA