เก็บรวบรวมงานของทีมไว้ในที่เดียว

บริการนี้สนับสนุนโดย Evernote GmbH โปรดตรวจสอบการส่ังซ้ือท่ีคุณได้ตกลงกับพันธมิตรตัวแทนจําหน่าย เพ่ือยืนยันจํานวนที่นั่งที่คุณได้ทําการส่ังซ้ือ โปรดระบุจํานวนท่ีน่ังที่ถูกต้องตามท่ีคุณได้สั่งซ้ือ เน่ืองจากพันธมิตร ตัวแทนจําหน่ายจะเป็นผู้ดูแลจัดการเก่ียวกับใบแจ้งค่าบริการท้ังหมดของคุณ หากมีการสั่งซ้ือจํานวนที่ผิดพลาด อาจส่งผลให้ใบแจ้งค่าบริการผิดพลาดไปด้วย