Evernote Business

Tất cả công việc của nhóm tập trung ở một nơi

Dù là bạn đang quản lý một dự án, nắm bắt ý tưởng từ một phiên thảo luận hay điều phối với một nhóm ở xa, Evernote Business giúp mọi người thống nhất với nhau.

USD 14,99 / Người dùng/ Tháng
Evernote Business workplace productivity solution

Evernote Business Features

Use Cases

Discover more use cases

Over 20,000 Companies Rely on Evernote

Start free trial

See more customer stories

Amplify your team's successes with Evernote Business

USD 14,99 / Người dùng/ Tháng

Start free trial