Penultimate - Viết tay kỹ thuật số

Penultimate là ứng dụng chữ viết tay xuất sắc dành cho iPad kết hợp trải nghiệm tự nhiên của giấy và viết với sức mạnh đồng bộ hóa và khả năng tìm kiếm của Evernote. Ngưng sử dụng giấy, tiếp tục chữ viết tay.

Tải xuống cho iPad

Được thiết kế cho iPad: