Skitch

Thể hiện ý tưởng của bạn súc tích hơn bằng cách dùng công cụ chú thích, hình dạng và phác thảo, để ý tưởng của bạn có thể hiện thực hóa nhanh hơn.

Được thiết kế dành cho Mac, iPad và iPhone: