وفر 50% مع Personal!

وفر ٥٠٪ على عضوية Personal! واجعل عام 2022 عامك المميز. ينتهي العرض في 1/31.

وفر 50%

Which Evernote is right for me?

السداد شهريًا
السداد سنويًا
انقر للتوسيع
PERSONAL
/ شهريًا
Keep home and family on track
 • نعم Sync unlimited devices
 • نعم 10 GB monthly uploads
 • نعم 200 MB max. note size
 • نعم Customize Home dashboard and access extra widgets
 • نعم Connect primary Google Calendar account
 • نعم Add due dates, reminders, and notifications to your tasks
 • نعم Manage tasks in one place
 • نعم Get offline access on mobile and desktop
 • نعم Search text inside images, docs, and PDFs
 • نعم Create custom templates
 • نعم Mark up images and PDFs
انقر للتوسيع
PROFESSIONAL
/ شهريًا
Tackle any project, at work or at home
 • EVERYTHING IN PERSONAL, PLUS:
 • نعم 20 GB monthly uploads
 • نعم Customize Home by adding multiple pinned note and scratch pad widgets
 • نعم Connect both personal and workplace Google Calendar accounts
 • نعم Create, manage, and assign tasks to others and easily track their progress
 • نعم Use Boolean terms to refine search results
 • نعم Find content by location with geographic search
 • نعم Export notebooks as PDF files
 • نعم Integrate with Slack, Microsoft Teams, and others
 • نعم Access customer support via email and chat
انقر للتوسيع
TEAMS
/للمستخدم / شهريًا
Collaborate and share knowledge in one convenient place
 • EVERYTHING IN PROFESSIONAL, PLUS:
 • نعم 20 GB monthly uploads + 2 GB per user
 • نعم Collaborate in shared spaces with permission controls for viewing, editing, and sharing
 • نعم Get centralized account administration and user management
 • نعم See your team’s activity history to know who accessed the content and when
 • نعم Maintain company ownership of business data
 • نعم Set up and manage single sign-on (SSO), so employees can access the account quickly and easily
 • نعم Bring everyone up to speed quickly with our team onboarding program
 • نعم Get help from a dedicated Success Manager for teams with 25 or more seats

Compare plans

CORE FEATURES
PERSONAL PROFESSIONAL TEAMS
Apps for iOS, Android, Web, Windows, Mac, and Linux (beta) نعم نعم نعم
Sync across devices Unlimited devicesUnlimited devicesUnlimited devices
Max. note size200 MB200 MB200 MB
Monthly uploads10 GB20GB20 GB + 2 GB/user
Always ad-free نعم نعم نعم

NEW AND NOTEWORTHY
PERSONAL PROFESSIONAL TEAMS
Use Tasks to capture to-do lists inside your notes نعم نعم نعم
Edit, track, and manage tasks from a single view نعم نعم نعم
Add due dates, reminders, and notifications to your tasks نعم نعم نعم
Customize Home with new Tasks widget نعم نعم نعم
Customize Home with filtered notes widget نعم نعم نعم
Connect your primary Google Calendar account to Evernote نعم نعم نعم
Assign tasks to others and track their progress نعم نعم
Connect your personal and workplace Google Calendar accounts to Evernote نعم نعم
Customize Home by adding multiple pinned note, scratch pad and filtered notes widgets نعم نعم
Use Boolean terms to refine search results نعم نعم
Find content by location with geographic search نعم نعم
Export notebooks as PDF files نعم نعم

TEAM ADMINISTRATION
PERSONAL PROFESSIONAL TEAMS
Get centralized account administration and user management نعم
See your team’s activity history with detailed logs نعم
Maintain business data ownership نعم
Log in fast with single sign-on (SSO) نعم
Complimentary Evernote Personal subscription for every user to keep home and family notes separate from company information (annual subscriptions only) نعم

CAPTURE AND CUSTOMIZE
PERSONAL PROFESSIONAL TEAMS
Get instant access to your content with Home dashboard نعم نعم نعم
Use a variety of fonts, highlight colors, and formatting tools نعم نعم نعم
Clip, organize, and share web pages with Web Clipper نعم نعم نعم
Attach photos, PDFs, spreadsheets, Google Docs, and other files to your notes نعم نعم نعم
Scan handwritten notes, whiteboards, receipts, and more نعم نعم نعم
Record and play back audio notes نعم نعم نعم
Annotate images and PDFs نعم نعم نعم
Forward emails directly into your Evernote account نعم نعم نعم
Create and save your own custom note templates نعم نعم نعم
Scan and digitize business cards to create a personal database of contacts نعم نعم نعم

REMEMBER AND ACCOMPLISH
PERSONAL PROFESSIONAL TEAMS
Add reminders to your notes نعم نعم نعم
Filter search results and get suggestions as you type نعم نعم نعم
Save searches to grab results quickly for your most-used searches نعم نعم نعم
Create your own filing system with notebooks and keyword tags نعم نعم نعم
Connect your Gmail account to save important emails in Evernote نعم نعم نعم
Customize Home with more widgets and background images نعم نعم نعم
Access notes offline on both mobile and desktop نعم نعم نعم
Connect Google Drive to add files to your notes for quick access and editing نعم نعم نعم
Search for text in images, handwriting, documents, and PDFs نعم نعم نعم
See a version history of your notes and restore notes to older versions نعم نعم نعم
Quickly switch between different Evernote accounts نعم نعم نعم

SHARE AND COLLABORATE
PERSONAL PROFESSIONAL TEAMS
Share notes and notebooks with others, even if they don’t use Evernote نعم نعم نعم
Control permissions for others to view and edit notes and notebooks نعم نعم نعم
Email a copy of your notes to anyone نعم نعم نعم
Advanced PDF export controls نعم نعم
Connect Slack and Microsoft Teams to save conversations and track decisions نعم نعم
Work with your team in shared spaces to keep projects on track نعم

SUPPORT AND PROTECT
PERSONAL PROFESSIONAL TEAMS
Your data is NOT for sale, ever نعم نعم نعم
Two-step verification for added data security نعم نعم نعم
Find help on our community forums نعم نعم نعم
Apply in-note encryption on Mac and Windows نعم نعم نعم
File a support ticket to get your questions answered نعم نعم نعم
Bring everyone up to speed quickly with our team onboarding program نعم
Get help from a dedicated Success Manager for teams with 25 or more seats نعم
  Choose Personal Choose Professional Choose Teams

مقارنة الخطط

PERSONAL
PROFESSIONAL
TEAMS
CORE FEATURES
Sync across unlimited devices
200 MB maximum note size
10 GB of monthly uploads

NEW AND NOTEWORTHY
نعم Use Tasks to capture to-do lists inside your notes
نعم Edit, track, and manage tasks from a single view
نعم Add due dates, reminders, and notifications to your tasks
نعم Customize Home with new Tasks widget
نعم Customize Home with filtered notes widget
نعم Connect your primary Google Calendar account to Evernote
Assign tasks to others and track their progress
Connect your personal and workplace Google Calendar accounts to Evernote
Customize Home by adding multiple pinned note, scratch pad and filtered notes widgets
Use Boolean terms to refine search results
Find content by location with geographic search
Export notebooks as PDF files

TEAM ADMINISTRATION
Get centralized account administration and user management
See your team’s activity history with detailed logs
Maintain business data ownership
Log in fast with single sign-on (SSO)
Complimentary Evernote Personal subscription for every user to keep home and family notes separate from company information (annual subscriptions only)

CAPTURE AND CUSTOMIZE
نعم Get instant access to your content with Home dashboard
نعم Use a variety of fonts, highlight colors, and formatting tools
نعم Clip, organize, and share web pages with Web Clipper
نعم Attach photos, PDFs, spreadsheets, Google Docs, and other files to your notes
نعم Scan handwritten notes, whiteboards, receipts, and more
نعم Record and play back audio notes
نعم Annotate images and PDFs
نعم Forward emails directly into your Evernote account
نعم Create and save your own custom note templates
نعم Scan and digitize business cards to create a personal database of contacts

REMEMBER AND ACCOMPLISH
نعم Add reminders to your notes
نعم Filter search results and get suggestions as you type
نعم Save searches to grab results quickly for your most-used searches
نعم Create your own filing system with notebooks and keyword tags
نعم Connect your Gmail account to save important emails in Evernote
نعم Customize Home with more widgets and background images
نعم Access notes offline on both mobile and desktop
نعم Connect Google Drive to add files to your notes for quick access and editing
نعم Search for text in images, handwriting, documents, and PDFs
نعم See a version history of your notes and restore notes to older versions
نعم Quickly switch between different Evernote accounts

SHARE AND COLLABORATE
نعم Share notes and notebooks with others, even if they don’t use Evernote
نعم Control permissions for others to view and edit notes and notebooks
نعم Email a copy of your notes to anyone
Advanced PDF export controls
Connect Slack and Microsoft Teams to save conversations and track decisions
Work with your team in shared spaces to keep projects on track

SUPPORT AND PROTECT
نعم Your data is NOT for sale, ever
نعم Two-step verification for added data security
نعم Find help on our community forums
نعم Apply in-note encryption on Mac and Windows
نعم File a support ticket to get your questions answered
Bring everyone up to speed quickly with our team onboarding program
Get help from a dedicated Success Manager for teams with 25 or more seats
CORE FEATURES
Sync across unlimited devices
200 MB maximum note size
20 GB of monthly uploads

NEW AND NOTEWORTHY
نعم Use Tasks to capture to-do lists inside your notes
نعم Edit, track, and manage tasks from a single view
نعم Add due dates, reminders, and notifications to your tasks
نعم Customize Home with new Tasks widget
نعم Customize Home with filtered notes widget
نعم Connect your primary Google Calendar account to Evernote
نعم Assign tasks to others and track their progress
نعم Connect your personal and workplace Google Calendar accounts to Evernote
نعم Customize Home by adding multiple pinned note, scratch pad and filtered notes widgets
نعم Use Boolean terms to refine search results
نعم Find content by location with geographic search
نعم Export notebooks as PDF files

TEAM ADMINISTRATION
Get centralized account administration and user management
See your team’s activity history with detailed logs
Maintain business data ownership
Log in fast with single sign-on (SSO)
Complimentary Evernote Personal subscription for every user to keep home and family notes separate from company information (annual subscriptions only)

CAPTURE AND CUSTOMIZE
نعم Get instant access to your content with Home dashboard
نعم Use a variety of fonts, highlight colors, and formatting tools
نعم Clip, organize, and share web pages with Web Clipper
نعم Attach photos, PDFs, spreadsheets, Google Docs, and other files to your notes
نعم Scan handwritten notes, whiteboards, receipts, and more
نعم Record and play back audio notes
نعم Annotate images and PDFs
نعم Forward emails directly into your Evernote account
نعم Create and save your own custom note templates
نعم Scan and digitize business cards to create a personal database of contacts

REMEMBER AND ACCOMPLISH
نعم Add reminders to your notes
نعم Filter search results and get suggestions as you type
نعم Save searches to grab results quickly for your most-used searches
نعم Create your own filing system with notebooks and keyword tags
نعم Connect your Gmail account to save important emails in Evernote
نعم Customize Home with more widgets and background images
نعم Access notes offline on both mobile and desktop
نعم Connect Google Drive to add files to your notes for quick access and editing
نعم Search for text in images, handwriting, documents, and PDFs
نعم See a version history of your notes and restore notes to older versions
نعم Quickly switch between different Evernote accounts

SHARE AND COLLABORATE
نعم Share notes and notebooks with others, even if they don’t use Evernote
نعم Control permissions for others to view and edit notes and notebooks
نعم Email a copy of your notes to anyone
نعم Advanced PDF export controls
نعم Connect Slack and Microsoft Teams to save conversations and track decisions
Work with your team in shared spaces to keep projects on track

SUPPORT AND PROTECT
نعم Your data is NOT for sale, ever
نعم Two-step verification for added data security
نعم Find help on our community forums
نعم Apply in-note encryption on Mac and Windows
نعم File a support ticket to get your questions answered
Bring everyone up to speed quickly with our team onboarding program
Get help from a dedicated Success Manager for teams with 25 or more seats
CORE FEATURES
Sync across unlimited devices
200 MB maximum note size
20 GB of monthly uploads + 2 GB/user

NEW AND NOTEWORTHY
نعم Use Tasks to capture to-do lists inside your notes
نعم Edit, track, and manage tasks from a single view
نعم Add due dates, reminders, and notifications to your tasks
نعم Customize Home with new Tasks widget
نعم Customize Home with filtered notes widget
نعم Connect your primary Google Calendar account to Evernote
نعم Assign tasks to others and track their progress
نعم Connect your personal and workplace Google Calendar accounts to Evernote
نعم Customize Home by adding multiple pinned note, scratch pad and filtered notes widgets
نعم Use Boolean terms to refine search results
نعم Find content by location with geographic search
نعم Export notebooks as PDF files

TEAM ADMINISTRATION
نعم Get centralized account administration and user management
نعم See your team’s activity history with detailed logs
نعم Maintain business data ownership
نعم Log in fast with single sign-on (SSO)
نعم Complimentary Evernote Personal subscription for every user to keep home and family notes separate from company information (annual subscriptions only)

CAPTURE AND CUSTOMIZE
نعم Get instant access to your content with Home dashboard
نعم Use a variety of fonts, highlight colors, and formatting tools
نعم Clip, organize, and share web pages with Web Clipper
نعم Attach photos, PDFs, spreadsheets, Google Docs, and other files to your notes
نعم Scan handwritten notes, whiteboards, receipts, and more
نعم Record and play back audio notes
نعم Annotate images and PDFs
نعم Forward emails directly into your Evernote account
نعم Create and save your own custom note templates
نعم Scan and digitize business cards to create a personal database of contacts

REMEMBER AND ACCOMPLISH
نعم Add reminders to your notes
نعم Filter search results and get suggestions as you type
نعم Save searches to grab results quickly for your most-used searches
نعم Create your own filing system with notebooks and keyword tags
نعم Connect your Gmail account to save important emails in Evernote
نعم Customize Home with more widgets and background images
نعم Access notes offline on both mobile and desktop
نعم Connect Google Drive to add files to your notes for quick access and editing
نعم Search for text in images, handwriting, documents, and PDFs
نعم See a version history of your notes and restore notes to older versions
نعم Quickly switch between different Evernote accounts

SHARE AND COLLABORATE
نعم Share notes and notebooks with others, even if they don’t use Evernote
نعم Control permissions for others to view and edit notes and notebooks
نعم Email a copy of your notes to anyone
نعم Advanced PDF export controls
نعم Connect Slack and Microsoft Teams to save conversations and track decisions
نعم Work with your team in shared spaces to keep projects on track

SUPPORT AND PROTECT
نعم Your data is NOT for sale, ever
نعم Two-step verification for added data security
نعم Find help on our community forums
نعم Apply in-note encryption on Mac and Windows
نعم File a support ticket to get your questions answered
نعم Bring everyone up to speed quickly with our team onboarding program
نعم Get help from a dedicated Success Manager for teams with 25 or more seats

Frequently Asked Questions

Have more questions?

Need to get in touch?